Integritetspolicy

Persson Invest värnar om din personliga integritet och genom denna integritets­policy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina person­uppgifter. Vi behandlar dina person­uppgifter i enlighet med gällande lag­stiftning och regler för dataskydd.

Policy

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

  • AB Persson Invest org.nr. 556527-4767

Vilka personuppgifter behandlar AB Persson Invest?

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig eller en tredje part.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: 
När du är i kontakt med oss, kommer du att lämna viss information om dig till oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontaktuppgifter, ekonomisk information eller ditt personnummer.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part: 
När du tecknar ett hyresavtal med oss så gör vi kreditupplysningar. Om du besöker vår hemsida kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

  • Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter samt betalningsinformation (t.ex. faktureringsadress) i syfte att administrera vårt kundförhållande. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss.
  • Vi behandlar uppgifter om ditt namn, ditt köpekontrakt, hyresavtal och dina kontaktuppgifter, för att kunna hantera dina eventuella anspråk på krav.
  • Vi behandlar uppgifter om ditt namn, personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig, och för att göra kreditprövningar. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverad med hänsyn till vikten av säker identifiering i samband med ingåendet av avtal.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

  • Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund i syfte att bjuda in till olika arrangemang i vår regi samt leverera information om vår verksamhet.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser:

  • Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som åvilar AB Persson Invest. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.

Dina personuppgifter behandlas i olika system som samkörs.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av AB Persson Invest. Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden. AB Persson Invest använder externa leverantörer för olika ändamål t.ex. datalagring eller annan datahantering, IT-support, ekonomi- och betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och AB Persson Invest ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

AB Persson Invest kan även komma att lämna ut dina uppgifter till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina uppgifter:

  • Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för kreditupplysning.
  • Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till information.

Vi vill även upplysa om att det kan vara våra samarbetspartners som är personuppgiftsansvariga när du använder våra tjänster. Dessa aktörer har då ett eget ansvar för att informera dig om hanteringen av dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har redundanta brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad via diversifierade skalskydd där endast behörig personal har tillträde. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar, regler och policys. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler. Analyser genomförs regelbundet, både internt och externt, för att identifiera och korrigera eventuella sårbarheter.

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar AB Persson Invest dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vi har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, eller regler och riktlinjer från olika myndigheter. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter.

  • När du har ingått avtal med oss sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal.
  • För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år efter det året avtalet tecknades.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Du behöver aldrig lämna dina personuppgifter till AB Persson Invest, men för det fall du inte gör det kan vi oftast inte ingå eller fullgöra avtal med dig.

Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka en skriftlig - av dig undertecknat- begäran till: AB Persson Invest på adressen:

KontaktAdress
AB Persson InvestAttention: Integritet, Box 380, 831 25  Östersund

Eller maila till AB Persson Invest på gdpr@perssoninvest.se

Har du frågor om kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon genom att ringa 063-16 26 90


Denna integritetspolicy fastställdes av AB Persson Invest den 19 april 2018

GDPR
Bjorn Rentzhog, VD och Koncernchef Persson Invest

Björn Rentzhog

VD och Koncernchef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB